REKLAMAČNÝ PORIADOK PLATNÝ V INTERNETOVOM OBCHODE

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Na všetky nepotravinárske výrobky je záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu pri predaji takejto veci záručný list s vyznačením záručnej doby.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu v záručnej dobe vždy s dokladom o kúpe, ktorým preukáže, že výrobok bol zakúpený u konkrétneho predajcu a skutočnosť, že ešte neuplynula záručná doba.
Uplatnenie reklamácie je možné v predajni Goset BB s.r.o.  Po dohode je možné v záruke zabezpečiť bezplatnú výmenu tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď a vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pri zložitých prípadoch o reklamácii rozhodne do 3 dní, najneskôr však do 30 dní. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade nepoužívaného výrobku môže kupujúci požadovať výmenu alebo vrátenie peňazí. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu, použitá vec, alebo opravovaná vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. V prípade ak zákazník požaduje výmenu, prípadne opravu, môže reklamáciu uplatniť v predajni Goset BB s.r.o. Robotnícka 1, Banská Bystrica. 

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.


Vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod / nad rámec zákonom stanovenej lehoty /.
Nepoužitý tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť v neotvorenom, nepoškodenom originálnom obale a s kompletným príslušenstvom do 21 dní od nákupu. Taktiež je možná výmena za iný tovar. Táto možnosť je poskytovaná aj predajni Goset BB s.r.o., alebo po dohode s pracovníkmi internetového obchodu zaslaním poštou na adresu internetového obchodu. Tovar však nesmie javiť známky používania. Na túto nadštandardnú službu nie je právny nárok a v prípade, že výrobok nie je opätovne predajný za pôvodnú cenu / napr. tovar bol zaradený do zľavy alebo výpredaja / nemusí byť možnosť vrátenia tovaru alebo výmeny zákazníkovi poskytnutá.
Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  /  viď obchodné podmienky   /

Pre uplatnenie reklamácie alebo pre vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod vyplňte, vytlačte a elektronicky odošlite REKLAMAČNÝ FORMULÁR, ktorý nájdete na stránke.  

Reklamáciu pošlite na vlastné náklady na adresu:

Goset BB s.r.o.

Robotnícka 1

97401 Banská Bystrica

 
V prípade zaslania tovaru poštou vytlačený formulár priložte k tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie alebo vrátenia tovaru predajni Goset BB s.r.o.  vytlačený formulár odovzdajte v predajni spolu s tovarom.

Vyplnený formulár po vyplnení odporúčame odoslať elektronicky.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Dokumenty k stiahnutiu

Formulár pre odstúpenie od zmluvy (PDF)

Reklamačný formulár (PDF)

Nastavenia

Viac produktov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa